Sunday, November 25, 2012

Some more photos at Gujarat Border - 'Sarhad ko Pranam'                                               IMG_1728.jpg

                                                DSCN0242.jpg

                                                 DSCN0247.jpg

                                                   DSCN0350.jpg

                                                  IMG_1492.jpg
                                                  IMG_1669.jpg

No comments:

Post a Comment